fbpx

Genoptagelse – Sådan ændrer du en skatteansættelse fra tidligere år

Hvis du ønsker at ændre din skat fra tidligere år, så skal du sende en anmodning om genoptagelse til Skattestyrelsen. Læs meget mere om hvordan du gør her.

Hvis du ønsker at ændre en skatteansættelse, som er foretaget i et tidligere år, så skal du sende en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen til skatteforvaltningen. Du skal i den forbindelse fremlægge retlige eller faktiske oplysninger, som kan begrunde den ændring, som du ønsker. Oplysningerne skal være nye i den forstand, at de ikke tidligere har dannet grundlag for den ansættelse du ønsker at ændre.

Hvornår skal jeg anmode om genoptagelse?

De nye oplysninger skal være sendt til skatteforvaltningen senest den 1. maj i det fjerde år efter det indkomstår, hvori du ønsker at ændre en skatteansættelse. Denne frist er kendt som den ordinære genoptagelsesfrist. Hvis du eksempelvis ønsker at ændre en ansættelse i 2016, så skal oplysningerne senest være i hænde hos skatteforvaltningen den 1. maj 2020.

Hvad betyder det, at oplysningerne skal være nye?

At oplysningerne skal være nye, skal forstås i bred forstand. Oplysningerne kan enten vedkomme det faktiske grundlag, eller det retlige grundlag for den ansættelse, som du ønsker at ændre. For eksempel kan det være, at du har fremskaffet et nyt bilag, som dokumenterer, at et givent forhold er anderledes end først antaget. Nye oplysninger kan dog også bestå ved fremvisning af retspraksis, der understøtter det ønskede resultat.

Er der andre årsager, som kan medføre genoptagelse?

Du kan også få genoptaget en skatteansættelse, hvis skatteforvaltningen har lavet en fejl i forbindelse med den ansættelse, som du ønsker at ændre. Her skal du dog være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er sket en fejl bare fordi, at ansættelsen eksempelvis er sat for højt. I sådan et tilfælde vil det være aktuelt at undersøge, om ansættelsen er sat for højt i forhold til de informationer, som skatteforvaltningen havde, da de foretog ansættelsen. Hvis det er tilfældet, så er har de lavet en fejl.

Hvad skal der til, for at en ansættelse bliver genoptaget?

For at få genoptaget en skatteansættelse, så er det tilstrækkeligt, at du med de nye oplysninger har sandsynliggjort, at ansættelsen ville have været anderledes, hvis oplysningerne havde været til stede, da ansættelsen oprindeligt blev foretaget. Hvis skatteforvaltningen vurderer, at de nye oplysninger sandsynliggør, at ansættelsen er forkert, så skal anmodningen om genoptagelse imødekommes.

Hvornår får jeg svar på min genoptagelsesanmodning?

Skatteforvaltningen svarer gerne indenfor 3 måneder. Skatteforvaltningen fremsender herefter i første omgang et forslag til, hvorledes forvaltningen påtænker at forholde sig til din anmodning om genoptagelse. Du har i den forbindelse mulighed for at sende bemærkninger til forslaget. Du vil efterfølgende modtage en endelig afgørelse fra skatteforvaltningen, hvori det fremgår om din anmodning om genoptagelse imødekommes eller ej. Afgørelsen vil kun tage stilling til selve genoptagelsesanmodningen. Den tager altså ikke stilling til om skatteansættelsen kan eller skal ændres. Med andre ord, så betyder imødekommelsen af en genoptagelse ikke nødvendigvis, at ansættelsen ændres.

Kan jeg klage over skatteforvaltningens afgørelse om genoptagelse?

Hvis du får et afslag på din anmodningen om genoptagelse, så har du 3 måneder til at klage over skatteforvaltningens afgørelse. Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen.

Kan jeg klage over en ikke ændret ansættelse?

Hvis skatteforvaltningen afgører, at din anmodning om genoptagelse skal imødekommes, så foretager de en fornyet behandling af den skatteansættelse, som anmodningen vedrører. Hvis den fornyede behandling ikke ender med en ændring af ansættelsen, så kan du klage over den fornyede afgørelse. Klagen skal sendes til Skatteankestyrelsen. Du kan læse meget mere om hvordan en klagesag forløber sig, og hvordan du klager skatteforvaltningen ved at trykke her.