fbpx

Hvad er Landsskatteretten?

Landsskatteretten afgør klager i sager, hvor klagen ikke afgøres af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn mv.

Landsskatteretten

Træffer endelige afgørelser i sager der behandles og forberedes af Skatteankestyrelsen. Når Skatteankestyrelsen forbereder en sag, så udsteder de et forslag til hvorledes Landsskatteretten skal afgøre sagen.

Landsskatteretten er imidlertid uafhængig, og den er derfor ikke bundet af Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse. Retten træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Landsskatteretten består af en ledende retsformand, et antal retsformænd og 34 retsmedlemmer.

Hvilke sager afgør Landsskatteretten

Landsskatteretten afgør klager i sager, hvor klagen ikke afgøres af Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, samt alle klager over Skatterådets afgørelser.

Landsskatteretten afgør klager over:

  • Afgørelser vedrørende fysiske personers indkomstansættelse, dødsboer, ejendomsvurdering mv. (sager som i udgangspunktet afgøres i ankenævnene), hvis klageren har valgt, at sagen skal behandles af Landsskatteretten. Vurderingssager om fradrag for forbedringer i grundværdien afgøres dog som hovedregel af ankenævn.
  • Afgørelser om selskabsskat, moms, told og afgifter, der er truffet af SKAT, Skattestyrelsen og Toldstyrelsen
  • Skatterådets afgørelser
  • Afgørelser i alle principielle sager, der ellers ville blive afgjort af ankenævn eller Skatteankestyrelsen
  • Afgørelser i sager, som udspringer af samme forhold som sager, der i øvrigt verserer ved Landsskatteretten

Hvordan afgør Landsskatteretten sager?

Landsskatteretten afgør sager ved skriftlig votering eller på retsmøder.

Uanset om sager afgøres ved skriftlig votering eller retsmøder, skal der i afgørelsen deltage mindst én retsformand og mindst to retsmedlemmer. Hvis retsmedlemmerne ikke er enige om sagens afgørelse, træffes der afgørelse efter flertallet. I tilfælde af stemmelighed er retsformandens stemme afgørende. Hvis retsmedlemmerne er uenige, fremgår det af afgørelsen, så klageren kan se det. Klageren kan også se begrundelsen for mindretallets votering.

Vil du have en sag til endelig afgørelse i Landsskatteretten?

Det er som nævnt ovenfor Skatteankestyrelsen, som behandler klager der skal afgøres af Landsskatteretten.

Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed som behandler klager over afgørelser truffet af SKAT, Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet.

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og en ræk­ke regionale ankenævn: skatteankenævn, vurderingsankenævn, fællesankenævn og motorankenævn. Skattestyrelsens funktion som sekretariat betyder, at styrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i en klagesag, men at det er Landsskatteretten eller ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

På visse sagsområder, kan Skatteankestyrelsen dog selv træffe en endelig afgørelse.

Skatteankestyrelsen behandler klager over blandt andet beskatning af private lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvur­deringer, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

Hvordan sender du en klage til Skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest tre måneder efter den dag, hvor du har modtaget den afgørelse, som du ønsker at klage over. Du skal skrive alle de punkter, som du vil klage over og vedlægge eventuel dokumentation, som understøtter og underbygger din klage. Det koster 400 kr. at klage, men du får dine penge tilbage, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.

Du skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens klageformular på Skatteankestyrelsens hjemmeside. Når du sender klagen kan du betale klagegebyret med betalingskort eller Mobilepay.

Hvis du er fritaget for Digital Post, så kan du sende klagen som brev til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V. Klagegebyret betales ved at overfører 400 kr. til kontoen med registrerings nr. 0216 og konto nr. 40690293361. Husk at skriv dit navn og cpr-nr. i meddelelsesfeltet.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så har du mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at du kan du få godtgjort dine udgifter til din rådgiver. Når du er berettiget til omkostningsgodtgørelse, så kan du få dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så kan du få dækket 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber. Du kan læse meget mere om omkostningsgodtgørelse her.

Kevlaw kan bistå dig i en klagesag

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Kontakt mig i dag på tlf. +45 5387 1070, og hør meget meget om dine muligheder.