fbpx

Hvad er skatteankenævnet?

Skatteankenævnet afgør klager over skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder. Du kan læse mere om ankenævnene her.

Skatteankenævnet...

består af 19 lokale nævn, som hver især dækker over én eller flere kommuner. Medlemmerne i skatteankenævnene er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling. Skatteankenævnene afgør klager over skatteforvaltningens afgørelser på en lang række områder – herunder klager vedrørende fysiske personers indkomstansættelse. Skatteankenævnet fungerer på lige fod med henholdsvis vurderings-, motor- og fællesankenævnet.

Klagerne bliver i første omgang forberedt af Skatteankestyrelsen, hvilket betyder, at Skatteankestyrelsen indhenter og samler de relevante oplysninger og forbereder sagerne, inden de bliver forelagt til afgørelse i et af skatteankenævnene. Derudover kommer Skatteankestyrelsen med et forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Skatteankenævnene er uafhængige, og de er derfor ikke bundet af Skatteankestyrelsens forslag. Skatteankenævnet træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Hvordan træffer skatteankenævnet afgørelser?

Hvert nævn vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer. For at et skatteankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter – heriblandt formanden eller en næstformand – deltage i afgørelsen. Et skatteankenævn kan vælge at dele sig op i besluttende led bestående af tre medlemmer, hvoraf én skal være formanden eller en næstformand.

For at et besluttende led kan træffe en afgørelse, skal mindst tre medlemmer eller deres suppleanter deltage i afgørelsen. Ethvert medlem kan dog kræve at få en sag forelagt for hele nævnet.

Vil du have en sag til endelig afgørelse i et skatteankenævn?

Det er som nævnt ovenfor Skatteankestyrelsen, som behandler klager der skal afgøres af et skatteankenævn.

Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed som behandler klager over afgørelser truffet af SKAT, Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet.

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og ankenævnene. Skattestyrelsens funktion som sekretariat betyder, at styrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i en klagesag, men at det er Landsskatteretten eller ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

På visse sagsområder, kan Skatteankestyrelsen dog selv træffe en endelig afgørelse.

Skatteankestyrelsen behandler klager over blandt andet beskatning af private lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvur­deringer, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

Hvordan sender du en klage til Skatteankestyrelsen?

Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest tre måneder efter den dag, hvor du har modtaget den afgørelse, som du ønsker at klage over. Du skal skrive alle de punkter, som du vil klage over og vedlægge eventuel dokumentation, som understøtter og underbygger din klage. Det koster 400 kr. at klage, men du får dine penge tilbage, hvis du får helt eller delvist ret i din klage.

Du skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens klageformular på Skatteankestyrelsens hjemmeside. Når du sender klagen kan du betale klagegebyret med betalingskort eller Mobilepay.

Hvis du er fritaget for Digital Post, så kan du sende klagen som brev til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V. Klagegebyret betales ved at overfører 400 kr. til kontoen med registrerings nr. 0216 og konto nr. 40690293361. Husk at skriv dit navn og cpr-nr. i meddelelsesfeltet.

Omkostningsgodtgørelse

Når du klager over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag, så har du mulighed for at få omkostningsgodtgørelse. Det betyder, at du kan du få godtgjort dine udgifter til en rådgiver. Når du er berettiget til omkostningsgodtgørelse, så kan du få dækket 100 pct. af dine udgifter, hvis du får fuldt eller overvejende medhold i din klagesag. Hvis du ikke får medhold i din klagesag, så kan du få dækket 50 pct. af dine udgifter. Reglerne for omkostningsgodtgørelse gælder for både privatpersoner og for selskaber. Du kan læse meget mere om omkostningsgodtgørelse her.

Kevlaw kan bistå dig i en klagesag

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan jeg bistå dig med at indgive en klage. Jeg har speciale i førelsen af klagesager, og håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos enten Skatteankenævn, Motorankenævn, Vurderingsankenævn eller Landsskatteretten. Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Kontakt mig i dag på tlf. +45 5387 1070, og hør meget meget om dine muligheder.

Skatterådgiver
Thomas Damsgaard

Skattejurist

Tlf: +45 53871070

Email: Td@kevlaw.dk

Få en gratis vurderingaf din sag. Du kan altid kontakte mig helt uforpligtende. Jeg vender tilbage til dig indenfor 24 timer.